Yhdistyksen säännöt

 

 NIMI

Metsämörriohjaajat ry

 

KOTIPAIKKA

Kauniaisten kaupunki

 

REKISTREINUMERO

167.178

 

MERKITTY REKISTERIIN

30.8.1996

 

NIMENKIRJOITUSTAPA (Rekisteröity 08.09.2014 )

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET NIMENKIRJOITTAJAT ( Rekisteröity 21.03.2013 )

Puheenjohtaja, Kuosmanen Eva-Maija Tuulikki, Kauniainen

Varapuheenjohtaja, Annukka Stolt, Kaarina

Sihteeri, Merja Anneli Rytkönen, Nummela

 

MÄÄRÄTYT NIMENKIRJOITTAJAT (Rekisteröity 21.03.2013 )

Hallituksen oikeuttamat

Määräystä ei annettu

 

SÄÄNTÖMUUTOS (Rekisteröity 18.03.2016)

Sääntömuutos on hyväksytty

 

NIMIHISTORIA

10.03.1995 –

 

HENKILÖTIEDOT

Kuosmanen Eva-Maija Tuulikki, Kauniainen

Rytkönen Merja Anneli, Nummela

Stolt  Annukka, Kaarina

2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

 

                 Yhdistyksen tarkoituksena on

 

 • toimia Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä metsämörrikouluttajien ja –ohjaajien yhdyssiteenä

 • edistää jäsentensä toimintamahdollisuuksia kehittämällä mörritietoa ja – taitoja

 • edistää ja ylläpitää yhteistyösuhteita Suomen Latuun, Finlands Svenska Idrottiin, vastaaviin järjestöihin ja yhteisöihin

  Metsämörritoiminnan päämäärä on ympäristö – ja luontokasvatus, ohjaajat on koulutettu huolehtimaan lapsista luonnossa.

   

                 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

 • Hankkii tutkittua metsämörri – ja ympäristökasvatus tietoutta

 • Tekee tunnetuksi metsämörritoimintaa

 • Järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia, retkiä ja erilaisia tempauksia

 • Kääntää suomeksi ja kehittää mörrimateriaalia jäsentensä tarpeisiin

 • Järjestää ja kehittää metsämörritoiminnan koulutuksia ja kursseja

   

                 Toimintaansa varten yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

 

                 Yhdistys voi antaa stipendejä yhdistyksen tarkoituksen edistämisessä erityisen ansioituneille henkilöille.

 

                 Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen.

 

                 Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi.

 

3 Yhdistyksen jäsenet

 

                 Metsämörriohjaajat ry:n  jäseneksi ovat kaikki tervetulleita. Yhdistyksellä voi olla myös kannattjajäseniä; henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä

 

                 Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen päättämän vuotuisen jäsenmaksun.

 

                 Yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, tulla
valituksi yhdistyksen toimielimiin ja varsinaisilla jäsenillä käyttää äänioikeuttaan kokouksissa.

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät            

 

4 Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

 

                 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka kahtena perättäisenä vuotena on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamisen, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

 

5 Hallitus

 

                 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä, neljä - kuusi (4-6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, vuosikokouksesta vuosikokoukseen, varajäsenten toimikausi on yksi vuosi, vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

 

                 Puolet tai lähinnä puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan sekä jäsenrekisterin pitäjän.

 

                 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksia voidaan pitää myös sähköisen viestinnän välityksellä.

 

                 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.    

 

                 Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

                 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

 

7 Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastus

 

                 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajin tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8 Yhdistyksen kokoukset

 

                 Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset. Vuosikokous on pidettävä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

 

                 Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kuukauden kuluessa siitä, kun sitä vähintään kymmenen(10) yhdistyksen jäsentä tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

9 Vuosikokous

 

                 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • Avataan kokous.

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 • Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuullisille.

 • Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenille mahdollisesti maksettavat kulukorvaukset.

 • Valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle 5. kohdan mukaan sekä 2 varajäsentä.

 • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa sekä muut luottamushenkilöt ja edustajat.

 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

   

                 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10 Kokousten päätösvaltaisuus ja äänestäminen

 

                 Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on lainmukaisesti koolle kutsuttu.

 

                 Yhdistyksen kokouksissa kaikilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11 Kokousten koollekutsuminen

 

                 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse tai ilmoittamalla siitä www.metsämörriohjaajat.fi

sivuillaan.

                

                 Päätettäessä sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä päätöksen aikaansaamiseksi. Päätöksen tulee lisäksi saavuttaa mainittu enemmistö kahdessa peräkkäisessä
vähintään kuukauden välein sääntöjen mukaan koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa.

 

                 Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

                 Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä metsämörritoiminnan kehittämiseksi vuosikokouksen päättämällä tavalla

 

12 Sääntöjen voimaantulo

 

                 Säännöt astuvat voimaan sen jälkeen, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.